bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg na dostawę paliwa drzewnego - pellet w sezonie grzewczym 2013/2014 i 2014/2015

17.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa pelletu do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie , ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie, tel. 71 385 35 25, faks 71 385 35 25 wew. 35.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrat.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gimnazjum.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pelletu do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę paliwa drzewnego - pellet w sezonie grzewczym 2013/2014 i 2014/2015 w ilości 220 ton W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także transport Dostawcy przy użyciu samochodu - autocysterny przystosowanej do transportu pelletu oraz rozładunek do magazynu za pomocą złącza pneumatycznego. Szczegóły dostawy: 1. Dostarczony pellet będzie posiadał normę jakościową DIN plus potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem. 2. Faktyczna ilość Pellet, które Zamawiający zamówi będzie wynikać z jego bieżących potrzeb i będzie dostarczona do kotłowni w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród. a. Orientacyjna ilość zamawianego pelletu na jeden sezon grzewczy ok. 110 ton. b. Ilość jednorazowej dostawy około 22 ton. c. Sposób dostawy to cysterna z pompą, wlot na pellety zainstalowany na wysokości 3m. 3. Zamówienie realizowane będzie partiami, na zlecenie Zamawiającego (faksem lub e-mailem). 4. W każdym zleceniu Zamawiający określi ilość pellet w tonach. 5. Każde zlecenie przekazane Wykonawcy, należy zrealizować w terminie do 5 dni od jego otrzymania (faksem lub e-mailem). Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać planowanych ilości w/w opału, ze względu na wyższe temperatury. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości pelletu. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę oraz dostawca na swój koszt opróżni magazyn z w/w materiału i dostarczy nowy materiał posiadający normę DIN plus..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. A. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostawy. 2. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 1) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren dostawy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych 2) protesty mieszkańców W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 - 4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. B. Pozostałe zmiany 1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. 3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 4. zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. C. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=102400
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród - sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Opublikował: Anna Pietkiewicz
Publikacja dnia: 17.09.2013

Dokument oglądany razy: 1391
« inne aktualności